Uvod

1. člen
Etični kodeks je zbirka moralnih in etičnih načel ter pravil, po katerih naj se ravnajo pedagoški delavci GŠ Litija-Šmartno.

2. člen
Temeljno načelo tega kodeksa je načelo prostovoljnosti. Zato kršenje načel in pravil tega kodeksa ne more biti pravno sankcionirano, ampak so sankcionirana z vsakokratnim odzivanjem pedagoškega kolektiva, učencev in njihovih staršev, šolskih oblasti in družbenega okolja na ravnanja pedagogov. Kadar pri uporabi načel in pravil tega kodeksa pride do nasprotij s pravno zavarovanimi pravicami ali interesi pedagoga, naj se pri uporabi tega kodeksa pedagog odloča po svoji vesti.

3. člen
Pedagog naj smoter svojega vzgojno-izobraževalnega dela uresničuje v skladu s pravili stroke, vestno in pošteno.

Učenec

4. člen
Osrednji smisel, namen in cilj pedagogovega delovanja naj bo učenec in njegovo pridobivanje znanja ter njegov osebni razvoj. Zato naj se pedagog, ki je v dvomu, odloči v korist učenca.

5. člen
Pedagog naj učence obravnava enakopravno ne glede na spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, raso, narodno, etično ali družbeno poreklo, premoženje ali status učenca, staršev ali skrbnika. V tem smislu naj vsem učencem omogoča enake pogoje za pridobivanje znanja in enake pogoje za njihov osebnostni razvoj ter razvoj vseh potencialov posameznika.

6. člen
Pedagog naj vzgojno in izobraževalno delo opravlja tako, da pri tem vzpodbuja učenčeve sposobnosti in vpliva na njegovo samozavest in pozitivno samopodobo.

7. člen
Pedagog naj v odnosih z učenci s svojimi besedami in dejanji ustvarja vljuden in spoštljiv odnos. Predvsem naj se izogiba žalitvam v kakršnikoli obliki in negativnim vrednostnim sodbam. Enak odnos vljudnosti in spoštovanja naj zahteva tudi od učencev in jim bo s svojim ravnanjem vzor.

8. člen
Pedagog naj v okviru svojih pristojnosti in realnih možnosti nudi zaščito in pomoč vedno, kadar je to potrebno, ne glede na to, ali je za to potreba v okviru šole ali izven nje.

9. člen
Ocenjevanje znanja naj pedagog izvaja po enakih kriterijih za vse učence in pravično.

10. člen
Posebno tenkočutno naj pedagog ravna pri uvedbi ter izbiri oziroma predlaganju disciplinskih ukrepov zoper učenca. Ukrepi naj imajo na prvem mestu vzgojni namen.

11. člen
Pedagog naj varuje zasebnost učenca in njegovo osebno dostojanstvo, zato naj z informacijami, ki se nanašajo na zasebnost učenca in člane njegove družine, ravna posebno skrbno in odgovorno.

Starši

12. člen
Pedagog naj sodeluje s starši oziroma skrbniki učenca, pri tem naj spoštuje in upošteva njihov svetovni nazor in vrednote.

13. člen
Pedagog naj staršem oziroma skrbnikom redno posreduje informacije o razvoju in dosežkih učenca v šoli.
Seznanja naj jih tudi z vrednotami in cilji, za katere si šola prizadeva, ter metodami, sredstvi in vsebinami vzgojno-izobraževalnega dela.
Pri tem naj starše motivira in vzpodbuja k posredovanju informacij, pobud in predlogov.

Sodelavci

14. člen
Sodelovanje med pedagoškimi delavci v šoli naj temelji na strokovni avtonomnosti vsakega pedagoga ter na odkritosti, poštenosti in kolegialnih odnosih, za kar naj se pedagog vseskozi prizadeva.
Pedagog naj ne odreče strokovne pomoči drugemu pedagogu, če ta zanjo zaprosi.
Svoje znanje in izkušnje naj pedagog prenaša na mlajše sodelavce in jim daje vzgled. S posebno skrbnostjo in zavzetostjo naj opravlja zaupano mentorsko delo.

15. člen
Odnosi do drugih delavcev naj temeljijo na spoštljivosti in korektnosti.

16. člen
Če pedagog pri drugem pedagogu opazi kršitev pravil stroke ali kodeksa, naj ga na kršitev in napake na primeren način osebno opozori. Pedagog naj se izogiba diskreditiranju drugih pedagogov in sodelavcev z dajanjem negativnih vrednostnih sodb o njih ali njihovem delu v javnosti in pri učencih v razredu.
Pedagog naj dopusti, da tudi drugi pedagoški delavci in pedagoški vodja izražajo svoja mnenja, predloge in pripombe o njem in njegovem delu in naj jih upošteva, razen če so v nasprotju s pravili stroke in s tem kodeksom.

17. člen
Nesoglasja in spore naj pedagoški delavci rešujejo strpno, v medsebojnem dialogu in tako, da to ne vpliva na poslabšanje kvalitete pedagoškega dela. V reševanje nesoglasij in sporov naj pedagoški delavci nikoli ne vključujejo učencev.

Šola in okolje

18. člen
Pedagog naj si s svojim ravnanjem v šoli ali izven nje prizadeva za ugled šole in pedagoškega poklica. Odlikuje naj se v humanosti in spoštovanju človekovega dostojanstva ter si prizadeva za višjo kulturo v odnosih med ljudmi.

Skip to content