Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Razpis za ravnatelja oz. ravnateljico Glasbene šole Litija-Šmartno


Objavljeno: 26. Februar 2021Rok za oddajo prijav je 15 dni po objavi razpisa.


SVET ZAVODA GLASBENE ŠOLE LITIJA-ŠMARTNO, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa, sprejetega na 9. seji , dne 18. 2. 2021 razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE


Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj, v nadaljevanju: ZOFVI) Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo 1.9. 2021 oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju. Delo na delovnem mestu ravnatelja/-ice se opravlja za polni delovni čas. Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/njo sklenjena pogodba o zaposlitvi za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
- dokazilo o izobrazbi (visokošolska izobrazba glasbene smeri,
izpolnjevanje pogojev za učitelja v glasbeni šoli)
- dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor)
- dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu
- dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (oziroma si ga pridobi
najpozneje v letu dni po začetku mandata, sicer mu/ji preneha mandat
po zakonu)
- dokazilo o delovnih izkušnjah (najmanj pet let v vzgoji in izobraževanju na
glasbenem področju)
- potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za
pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni)
- potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku (ne sme biti
starejše od 30 dni)

- potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost za namen: Varstvo otrok in mladoletnikov, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni)
- program vodenja glasbene šole za mandatno obdobje


Kandidat/ka v vlogi lahko priloži tudi kratek življenjepis.


Pisne prijave z dokazili pošljite v 15 dneh po objavi razpisa s priporočeno pošto na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Litija-Šmartno, Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico« V primeru oddaje nepopolne vloge bo kandidat/ka pisno pozvan/-a, da vlogo dopolni v roku 8 dni, v nasprotnem primeru se takšna vloga šteje za nepopolno in bo iz izbirnega postopka izločena. Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Svet zavoda
Glasbene šole Litija-Šmartno

Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke