Glasba je najbogatejša umetnost:
pripoveduje o najbolj iskrenem, tudi neizrekljivo pove,
a je hkrati najrevnejša umetnost, nič ne reče.

(G. W. F. Hegel)

Cenik

za šolsko leto 2017/2018

Prihodki šole


Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (državni proračun):

 • plače za zaposlene po potrjeni sistemizaciji,
 • jubilejne nagrade,
 • odpravnine,
 • sredstva za nadomeščanja delavcev.


Občini ustanoviteljici Litija in Šmartno pri Litiji (občinska proračuna):

 • zagotavljanje ustreznih prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa (zagotavljanje sredstev za najemnino in materialne stroške, povezane s prostori - ogrevanje, elektrika, komunala), prehrana in prevozi zaposlenih, sredstva za vzdrževanje nepremičnin in opreme.

Šolski sklad:

 • donacije
 • prostovoljni prispevki
 • ...

Prispevki staršev:

 • stroški šolanja, ki bremenijo uporabnike, nadstandardni programi


Prispevki staršev:

Prispevki, ki jih plačajo starši oz. skrbniki za učence glasbene šole, so namenjeni za kritje stroškov šolske dokumentacije, ki se nanaša na učenca (prijavnice za vpis, vpisni listi, prijavnice k izpitu, zapisniki izpitov, glasbene beležke, dnevniki, spričevala, pohvale, razna potrdila, tiskana publikacija, fotokopije, prireditve itd.) in za pokrivanje tistega dela materialnih stroškov šole, za katerega ne zagotavljata sredstev občini ustanoviteljici.


Program Letni znesek v EUR
Instrument, petje 250,00
Balet, sodobni ples 196,00
Plesna pripravnica 174,00
Glasbena pripravnica, predšolska glasbena vzgoja 174,00
Samo nauk o glasbi oz. solfeggio 174,00
Nadstandardni program-individualni pouk 300,00
Privatni izpit 62,60
Vpisnina za šolsko leto 25,00
Kotizacija za tekmovanje 50 % plača šola, 50 % pa prispevajo starši


Kriteriji družinskih olajšav:

 • prvi in drugi otrok iste družine 100%;
 • tretji otrok iste družine 50%;

Kriterij za določitev višine prispevka in olajšav je starost učenca (od najstarejšega k najmlajšemu).


Učencu, ki obiskuje več predmetov individualnega in skupinskega pouka, se vsi predmeti obračunavajo po polni ceni.


Izposoja šolskega instrumenta:

V začetku šolanja imajo učenci možnost izposoje nekaterih inštrumentov. Starši se z učiteljem dogovorijo za pregled inštrumentov, izmenjavo in podpis reverzov.
 • Prvo šolsko leto je izposoja 100,00 EUR za šolsko leto,
 • od vključno drugega šolskega leta je izposoja 200,00 EUR za šolsko leto,
 • za učence, ki obiskujejo samo orkester, pa je izposoja instrumenta 100,00 EUR za eno šolsko leto.
*Izposoja instrumenta je plačljiva v dveh obrokih za posamezno šolsko leto.

Vadenje na šolskih instrumentih v prostorih šole (tolkala, klavir, orgle…):

Učenci imajo možnost vaditi tudi na šolskih instrumentih v času, ko v učilnicah ali dvorani ni pouka in je za te potrebe sestavljen urnik vadenja. Stroški takšnega vadenja znašajo 100,00 EUR za eno šolsko leto.

Oprostitev (celotna ali delna) plačila prispevka staršev za šolsko leto zaradi izrednih socialnih razmer:

Posamezne pisne vloge staršev na predlog učiteljskega zbora obravnava svet zavoda s priloženimi dokazili CSD o težkem socialnem stanju družine (prejemanje socialne pomoči…). Oprostitev velja z naslednjim mesecem po obravnavi na seji sveta zavoda.
Nadstandardni programi v okviru redne dejavnosti šole niso predmet olajšav oz. oprostitev.

Fotokopiranje notnega materiala:

Za fotokopiranje notnega materiala skrbijo učitelji glavnega predmeta, fotokopiranje celotnih edicij pa je prepovedano in kaznivo (avtorske pravice).

Šolski sklad:

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz sponzorstev, donacij, prostovoljnih prispevkov pravnih in fizičnih oseb, zapuščin in drugih virov. Namen sklada je pomoč socialno šibkim učencem, financiranje dejavnosti in potreb posameznih oddelkov in šole kot celote, ki niso sestavina rednega izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, pomoč pri organizaciji koncertnih prireditev učencev in gostov, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Položnice za prostovoljni prispevek staršev v šolski sklad se izdajo enkrat v posameznem šolskem letu.

Sklad zbira sredstva na podračun naše šole št. 01260-6000000622

Spletno mesto uporablja piškotke. Z njimi zagotavljamo funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Več o piškotkih Se strinjam Onemogoči piškotke